Τι μπορώ να κάνω όταν το γενικό σήμα συναγερμού (Θαυμαστικό) είναι ενεργοποιημένο;

Το γενικό σήμα συναγερμού (Θαυμαστικό) μπορεί να αναφέρει περισσότερα από ένα σφάλματα σε μια μηχάνη καφέ.

Διαβάστε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.

Ελέγξτε ότι όλα τα συρτάρια έχουν τοποθετηθεί και κλείσει σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη και υπάρχουν κόκκοι καφέ στο δοχείο καφέ.

Ελέγξτε ότι το συρτάρι των απορριμμάτων και το νερό στον δίσκο αποστράγγισης και κάτω από το grup έχουν αδειάσει.

Εκτελέστε τους παραπάνω ελέγχους με τη μηχανή αναμμένη.

Αφήστε μια απάντηση